Sju utsagor om korset utifrån Galaterbrevet del 4 och 5

Del 4 och 5 av 7

Vi har påmints om att korset är det budskap som Gud kallat oss att förkunna. Vad förmedlar då korset? Vad har korset för konsekvenser i vårt liv. Vi läser 3:10-14

4 – KORSET OCH STÄLLFÖRETRÄDANDESKAPET. FÖRBANNELSE OCH VÄLSIGNELSE (3:10-14)
10Men över alla dem som litar på laggärningar vilar en förbannelse; det står ju skrivet: Förbannad är var och en som inte håller sig till allt som står skrivet i lagens bok och fullgör det.11Och klart är att ingen blir rättfärdig i Guds ögon genom lagen, ty den rättfärdige skall leva genom tron, 12och lagen bygger inte på tron: det heter ju att den som håller buden skall leva genom dem.13Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig, som det står skrivet: Förbannad är var och en som hängs upp på en träpåle. 14Så skulle hedningarna genom Kristus Jesus få den välsignelse som gavs åt Abraham och vi sedan få den utlovade Anden på grund av tron.

Här ser vi korsets nödvändighet, innebörd och följder:

1 Lagen dömer oss skyldiga. Som skyldiga står vi under Guds förbannelse.
10Men över alla dem som litar på laggärningar vilar en förbannelse; det står ju skrivet: Förbannad är var och en som inte håller sig till allt som står skrivet i lagens bok och fullgör det.
Detta är ingen populär förkunnelse idag då vi förväntas predika att Gud ser på alla människor med välbehag och kärlek. Men Paulus är kristallklar. Om någon människa vill förtrösta på sin egen duglighet och moraliska förmåga att leva ett gott liv och tror sig kunna möta en nådig Gud kommer hon att bli bittert besviken. Ty för den som litar till sig själv finns endast Guds förbannelse. Människan står alltså i sig själv under Guds förbannelse och vrede. Paulus kanske utrycker det ännu klarare i Ef 2
1Ni var döda genom era överträdelser och synder 2den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. 3Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra.

2 Kristus tar denna Guds förbannelse på sig när han hängs upp på korset.
13Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig, som det står skrivet: Förbannad är var och en som hängs upp på en träpåle.
Men den Gud vars förbannelse och vrede vilar över människan agerar genom Korset. Gud går i Kristus in under förbannelsen och vreden. Kristus tar detta på sig själv.

3 Han går in i vårt ställe, blir vår ställföreträdare
2 kor 5:19 Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser…
21 Han [Jesus] som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.

Eller som Luther uttryckte det:
Då den barmhärtige Fadern såg oss förtryckas av lagen och hållas under förbannelsen utan någon möjlighet att befrias därifrån, sände han sin Son i världen, lade alla människors alla synder på honom och sade till honom: Var Petrus, förnekaren, var Paulus, förföljaren, hädaren och våldsverkaren, var David, äktenskapsbrytaren, var syndaren, som åt äpplet i paradiset, var rövaren på korset, med ett ord, var alla människors person, som gjort alla människors synder och se sedan till, att du betalar och gör till fyllest för dem! (Luthers Stora kommentar till Galaterbrevet s 237)

4 Konsekvensen blir att vi blir friköpta från förbannelsen
Genom Jesu ställföreträdande död kan alltså varje människa bli löst från förbannelsen. Vi ser tydligt hur avgörande Jesu ställföreträdande död är. Utan Korset är människan kvar under föbannelsen. Kristus är alltså helt avgörande: 11Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. 12Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.” Apg 4:11-12

5 Följden av att Kristus friköpt oss blir att Gud kan ge oss Abrahams välsignelse
Genom sitt förbund med Abraham lovade Gud att en gång kunna ge Abrahams välsignelse till alla folk. Nu kan löftet gå i uppfyllelse. En personlig, ständigt närvarande Gud som är med oss alla dagar till tidens slut och som associerar sig med oss gör oss till sina barn och arvingar.

6 Vilka kan få den? Jo alla som tror (förtröstar) på att Jesus tog deras synd och förbannelse.
Återigen markerar Paulus vikten av att aktivt ta emot det Kristus gjorde på Korset. Eller med ett av Jesu egna bildspråk: 35Jesus sade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.

7 Med välsignelsen följer också Anden gåva. Gud helige Ande kan nu ta sin boning i människan därför att förbannelsen är borta och synderna sonade.
13I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning – i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. 14Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.

Vi har sett vad korset har för konsekvenser i vårt liv; från förbannelse till välsignelse, genom Jesu ställföretädande död, och som konsekvens, Guds Andes inneboende i våra liv. Detta ger oss även anledning till att gå vidare till hur vi skulle leva detta nya liv. Korset är nämligen även medlet för vår helgelse. Vi läser 5:24

5 – KORSET OCH HELGELSEN (5:24)
24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär.

Lev i överensstämmelse med din nya identitet. Bli vad du redan är.
Paulus har tidigare talat om att en kristen har en ny identitet. Han är korsfäst med Kristus och har därmed dött bort från lagen. Nu lever han ett nytt liv, uppståndelselivet i Kristus. Ja, det är Kristus som lever i honom. Här gäller en ny ordning: 5:6 I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud (var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen 5:3), utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.

Nu uppmanar Paulus till att leva i överensstämmelse med sin nya identitet. Du har blivit korsfäst med Kristus. (Något som Gud gjorde för dig). Därför skall du korsfästa (Något som du gör genom Anden) ditt kött (din gamla natur, den syndfulla upproriska naturen inom dig.)

Korsfäst ditt kött och följ Anden
13Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek….

16…låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. 17Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. 18Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.

19Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, (sexuellt förfall) 20avguderi, trolldom, (religiöst förfall) fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, 21maktkamp, (socialt förfall) dryckenskap, utsvävningar (obehärskade begär) och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.

22Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 23ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen.
24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. 25Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.

Jesus sa: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Mt 6:24

Vad händer då vi kommer fram till Golgata? Då inte bara bär vi vårt kors utan vi spikar upp vår gamla natur på det. Där skall den gamla naturen dö. Så länge vi är kvar i detta livet så kommer den att fortsätta att göra sig påmind. Vår uppgift är att ständigt korsfästa den och hålla den fastspikad på korset.

Luther igen:
Detta sker, då de icke endast kuva köttets lättfärdighet med fastor och andra späkningar utan i enlighet med Pauli ord härovan vandra i ande, d.v.s. då de taga varning av Guds hotelser att strängt straffa synden och därigenom låta sig avskräckas från att synda, likaså då de rusta sig med Ordet, tron och bönen, så att de icke lyda köttets begärelser. Genom att på detta sätt göra motstånd mot köttet, nagla de det fast vid korset med dess lustar och begärelser. Ehuru köttet lever och alltjämt rör på sig, kan det då icke fullfölja sin vilja, eftersom det till händer och fötter är fastnaglat vid korset. Så länge de fromma leva här i världen, korsfästa de alltså sitt kött, det är, de känna visserligen dess begärelser, men de lyda dem icke. (Luthers Stora kommentar till Galaterbrevet s 453)

Fortsättning nästa månad.

Text: Jan Cada, präst i Örkelljunga pastorat, teolog och medlem i Röke EFS
Foto: privat