Sju utsagor om korset utifrån Galaterbrevet del 6 och 7

Del 6 och 7 av 7

Vi har sett på korsets betydelse för vår helgelse, vår kallelse att korsfästa vårt kött och följa Anden. Nu ser vi att korset även leder till motstånd och förföljelse men att korset är den troendes enda och sanna berömmelse.

6 – KORSET OCH FÖRFÖLJELSEN (5:11, 6:12)
11Bröder, om jag fortfarande predikar omskärelse, varför är jag då ständigt förföljd? Då är ju det anstötliga i korset borta.
12de som vill skaffa sig anseende genom något yttre söker tvinga er till omskärelse, bara för att de inte vill bli förföljda för Kristi kors.

Det anstötliga korset
Korset är anstötligt därför att själva tanken på att Gud skulle kunna förnedras och dö är en anstötlig tanke för människan. Inom oss finns inbyggt tanken på att klättra uppåt i ära, berömmelse, status och position. Att Gud den högste skulle dö på ett kors för att rädda oss är en dårskap.
18Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. 19Det står skrivet: Jag skall göra slut på de visas vishet, och de förståndigas förstånd skall jag utplåna. 20Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? 21Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. 22Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, 23men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, 24men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. 1 kor 1:18-24

Korset är anstötligt därför att det tar ifrån människan stoltheten att själv kunna visa sig värdig, förtjäna Guds välbehag. Korset tvingar oss till ödmjukhet och tar bort all vår stolthet och våra meriter.

Korset är anstötligt därför att det likställer kungen och tiggaren, brottslingen och juristen. Korset avslöjar att alla människor oavsett social status, ekonomi, jordiska framgångar är lika beroende, lika illa ute. Utan korset är vi alla förlorade.

Korset är anstötligt därför att det hotar världens ordning och makthavarna kommer att försvara sin ställning och sin position.

Ett sådant budskap har lätt att skapa irritation bland judar, muslimer och bland sekulära människor. Även inom kyrkan lockas vi att tona ner korset för att undgå kritik.

7 KORSET OCH BERÖMMELSEN (6:14)
14Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen.

Var har vi vår berömmelse? Vad ger oss vår mening? Vår tillfredställelse? Den punkt där vi upplever ”nu är jag någon” något?
För judaiseterna som kommit till Galatien var det hur många Galater som de lyckades omvända till att omskära sig och följa lagen.

Var har vi vår berömmelse?
Den perfekta partnern? Familjen? Drömjobbet, karriären, att få lyckas med sin meritlista? Att bli ekonomiskt oberoende? Ta nobelpris eller OS guld?
Paulus pekar på en annan väg: 14Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen.

Tidigare har Paulus talat om två korsfästelser: Jesu korsfästelse, dess konsekvenser och vår identifikation med detta. Vår kallelse att korsfästa oss själva, vår gamla natur. Nu lägger han till en tredje korsfästelse. Världen är korsfäst och död för Paulus och han för världen. Han kopplar hela sin livsmening, sin berömmelse på korset. Där hämtar han sin stolthet.

För om det nu är så att vi blivit frälsta, friköpta, rättfärdiggjorda, fria från förbannelsen, förenade med Kristus. Om vi som följd av detta fått Abrahams välsignelse erbjuds ett liv i nåd och frid i denna världen. Om vi genom korset har fått Guds Ande inneboende som en borgen för ett evigt liv i härlighet tillsammans med Gud som han barn och arvtagare.
Vad i denna världen kan gå upp emot detta?

Sammanfattning utifrån ett systematiskt teologiskt perspektiv

1 Korset är vår frälsning
Vi har mött korset som vår frälsning där Sonen frivilligt utgav sig enligt Faderns vilja att dö för våra synder i syfte att rädda oss till nåd och frid så att Gud för alltid blir ärad.

2 Korset är medlet för vår rättfärdiggörelse
Vidare såg vi korsets förvandlande konsekvenser. Jesus gick in under den lagens förbannelse som vi stod under, tog den på sig så att vi, genom tron, skulle kunna få den utlovade välsignelsen och med den även Guds Ande som gåva.

3 Korset är vår nya identitet
Vi har därför en ny identitet, Kristus. Med honom har vi dött bort från lagen för att leva ett nytt liv med honom i frihet och kärlek.

4 Korset är medlet för vår helgelse
Vi skulle nu leva i överenstämmelse med vilka vi redan är. Vi korsfäster ständigt vår gamla syndiga natur för att med Andens hjälp bejaka och nära den nya som kommit.

5 Korset är vårt budskap
Vår kallelse är att förkunna korset på ett levande samtida och berörande sätt, samt uppmana människor att ta emot korset i sina liv.

6 Korset leder till förakt och förföljelse i denna världen
Korset är provocerande, utmanande och ödmjukande. Ett budskap som hotar världens ordning kommer att skapa konflikter och motstånd.

7 Korset är vår berömmelse
I ljuset av korset och dess betydelse så är världens lockelser till ära och berömmelse bleka. Vi blir döda för världen och världen för oss.

Fortsättning nästa månad.

Text: Jan Cada, präst i Örkelljunga pastorat, teolog och medlem i Röke EFS
Foto: privat