Kallelse EFS Sydsveriges årsmöte 2017

   efs-syd-logo-transparent

Kallelse till årsmöte för EFS Sydsverige

EFS Sydsverige håller årsmöte lördagen den 8 april 2017 i Sankt Knuts kyrka, Lund.

Enligt stadgarna gäller följande för representation vid årsmötet:

4.3.1 Ansluten EFS-förening äger rätt att vara representerad vid årsmötet genom två ombud för de första 50 medlemmarna och därefter med ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar upp till 200 medlemmar och därutöver med ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Med medlemsantal avses här summan av direkta medlemmar och medlemmar i aktiviteter. Ombuden väljs av de direkta medlemmarna och kan endast utses bland dessa.

4.3.2 Ansluten EFS-grupp äger rätt att vara representerad genom ett ombud.

4.3.3 Ansluten annan förening äger rätt att vara representerad genom ett ombud.

Motion skall inges till styrelsen senast fyra månader före årsmötet, OBS den 8 december 2016. Styrelsen skall avge yttrande över varje motion.

Program presenteras på hemsidan, i distriktstidningen Livsluft och sänds ut med handlingar till föreningarna.

Mats Hansson

Ordförande distriktsstyrelsen

EFS Sydsverige