Kallelse till extra årsmöte för EFS Sydsverige

Kallelse till extra årsmöte för EFS Sydsverige

EFS Sydsverige håller extra årsmöte lördagen den 20 oktober 2018 kl.14.00 i Västerkyrkan i Hässleholm
På det extra årsmötet skall frågan om organisationsförändring upp till beslut.

Enligt stadgarna gäller följande för representation vid årsmötet:

4.3.1 Ansluten EFS-förening äger rätt att vara representerad vid årsmötet genom två ombud för de första 50 medlemmarna och därefter med ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar upp till 200 medlemmar och därutöver med ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Med medlemsantal avses här summan av direkta medlemmar och medlemmar i aktiviteter. Ombuden väljs av de direkta medlemmarna och kan endast utses bland dessa.
4.3.2 Ansluten EFS-grupp äger rätt att vara representerad genom ett ombud.
4.3.3 Ansluten annan förening äger rätt att vara representerad genom ett ombud.

Program presenteras på hemsidan, i distriktstidningen Livsluft och sänds ut med handlingar till föreningarna.

Styrelsen för EFS Sydsverige