Vart är vi på väg?

text: Lennart Albertsson och Stefan Svensson
bild: Kristoffer Lignell/Johan Ericson/EFS

Den frågan ställs ett antal fredagskvällar under hösten och vintern i många svenska hem. Du känner säkert till sammanhanget, taco-buffén skall vara uppäten till kl 20 då ”På Spåret” börjar. Ett trevligt och ibland utmanande program på TV, där många familjer tävlar mot varandra och SMS-en duggar tätt om vem som var snabbast på att svara.

Vi hade en något annorlunda tanke i huvudet med rubriken. Därför vill vi berätta vad vi tänker kring vad som händer i Region Syd just nu, och vad som är på gång framöver. Vi är oerhört glada över alla de gemenskaper/föreningar/församlingar som når människor med evangeliet, i vår region. 

Vi som har huvudansvaret för ledningen av regionen är dels Lennart Albertsson (50 %), anställd som verksamhetsledare, dels Stefan Svensson (25 %), anställd som vikarierande regional missionsledare. Lennart kommer senast från en roll som VD inom kemiindustrin i Helsingborg medan Stefan avslutat en tjänst som rektor på folkhögskolan i Glimåkra. Jonas Hallabro är nu 50 % teologie student och från 1 mars 50 % präst i S:t Mikael i Ängelholm. På kansliet finns också Margareta Cada (80 %) som organisationssekreterare och Kristoffer Lignell (80 %) som kommunikatör.

Inom kort kommer nästa förstärkning då Linnéa Hidland Ingrup 1 mars börjar som Salt-koordinator. Jenny Axell började den 1 februari att arbeta som konfirmandkoordinator. Vi hälsar både Jenny och Linnéa välkomna till regionen och vårt kansli i Hässleholm. Ni är efterlängtade.

Tillsammans med det regionala utskottet har vi inlett arbetet med att ta fram en ”strategisk agenda” för det EFS Sydsverige vi önskar se framöver. Vad är det då vi vill se? Första steget var att bestämma vilken bild eller vision som EFS Sydsverige skall sträva mot. Efter flera timmars samtal, bön, diskussion etc. var vi överens om att visionen som beslutats på EFS årskonferens 2018 ”Människor och samhällen förvandlade av Jesus” också ska bli vår vision. Den är utmanande och den är framförallt nu även vår! Samtidigt behöver den omsättas i praktisk handling för oss alla. Nästa steg är att komma överens om ett fåtal målsättningar för de närmaste 5–10 åren som alla går i visionens riktning. Avslutningsvis vill vi välja några strategier eller verktyg som blir till hjälp att uppfylla dessa mål. Glädjen med detta sätt att arbeta är att vi alla får något att orientera oss efter och att, inte minst, få gemensamma böneämnen. Vi kan då alla se åt vilket håll vi skall titta för att upptäcka hur och när Gud handlar. 

Ett par frågor som vi ibland möter är ”vad skall vi ha regionen till?” eller ”vad gör dom på det regionala kansliet?”. Vi inser behovet av att ge en ram för vad regionen skall göra och inte göra. Hur går det till när vi gör saker som vi tänkt oss att de skall bli? Detta har lett oss till att skapa tre kärnprocesser som vi vill att alla i regionen känner till och upplever sig trygga med. Vi har landat i tre aktiva verb (Besöka, Arrangera, Stödja) som redan utmanar oss själva till stor del.

Besöka – vi vill besöka missionsföreningar och grupper över en tvåårsperiod, för att samtala om framtidsfrågor, predika, be tillsammans med er och framför allt lyssna till hur er situation ser ut. Målet med besöken är också att hjälpa föreningen/gruppen till ett nästa vägval.

Arrangera – regionen finns till för att samla barn, ungdomar och vuxna till samlingar som bygger upp, utbildar och uppmuntrar. Vi tror att läger är viktiga samlingspunkter som kan bli livsavgörande för många människor. Sänd-kurserna är ett av flera exempel där vi vill samverka med föreningar för att bidra till en nytändning. Riktad – konferens för uppbyggelse och gemensam samling som nästa gång äger rum den 17 oktober 2020 i EFS-kyrkan i Ängelholm. Eftersom många arrangemang är återkommande vill vi rita upp processer för hur dessa skall gå till för att alltid fungera väl. Något att luta sig emot!

Stödja – Ibland blir det bekymmer, där det är bra att blanda in fler att lyssna och kunna agera. Regionen vill vara en bra kraft för alla våra anställda, liksom när en förening står vid ett vägskäl av någon anledning. Vi tror att vi kan vara en resurs både för anställda såväl som föreningar att hantera svårare frågor. En förteckning över olika former av stöd och råd som regionen tillhandahåller kommer att upprättas och kommuniceras.

När regionens ledning och det regionala utskottet träffades ett dygn i Åhus i mitten av januari, enades vi om några fokusområden för 2020:

Vi vill särskilt satsa på tre föreningar under året; nämligen Eslöv, Karlskrona och United i Malmö. Vår bedömning är att det behövs olika stödinsatser här under en tid, av flera anledningar.  Dock vill vi försöka besöka ca hälften av regionens övriga missionsföreningar under året och hålla en varm och förtrolig relation levande. Detta är en hög ambitionsnivå, men vi hoppas och tror att den skall visa sig vara realistisk.

Vi vill se till att samtliga medarbetare får varsitt medarbetarsamtal under våren. Det är angeläget att vi som organisation kan ta väl hand om våra anställda och låta dem både hämta krafter och kunna utvecklas i sina tjänster.

Slutligen önskar vi att få se en ekonomi i balans. Vi tycker att det är angeläget att samtliga missionsföreningar är med och bär den gemensamma uppgiften om en region som vill besöka, arrangera och stödja. Tidigare har distriktet räknat med ett bidrag per medlem, men vi har i samråd med regionala utskottet föreslagit att vi skall försöka gå över till ett bidrag från varje förening baserat på bärkraft. Vi tror att några föreningar har det svårt att orka med sin del av ekonomin, medan andra kanske har det lättare. Tänk om vi kan hjälpas åt att bära varandras bördor! 

Låt oss stå i bön för en region i Sverige som längtar efter en Gud som dom flesta ännu inte känner till!

Lennart Albertsson, verksamhetsledare
Stefan Svensson, vik. regional missionsledare