Årsmöte och Mötesplats 2019

Text: Kerstin Andersson Bild: Per Andersson/Margareta Cada

METAMORFOS = en förändring i kroppsform 

Är det detta som sker i EFS i Sydsverige? Den vision, som antogs av EFS årskonferens i Luleå för snart ett år sedan är: Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Var ska vi börja? Hur ska vi gå vidare med visionen? Kan inte Gud göra det här själv? Klarar vi en Metamorfos? En förändring? 

De frågorna ställdes vi inför i Betaniakyrkan i Malmö lördagen den 27 april, när Jonas Nordén predikade i gudstjänsten, som inledde det historiska årsmötet för EFS i Sydsverige. Vi blev förvissade om att Gud vill ha vår hjälp att nå människor med det glada budskapet och att det finns förvandling i Jesus. Det är vår uppgift att be, så ut Guds Ord och arbeta med att ta hand om skörden! Det ni! Vilken uppgift! För oss som är ”årsrika” är de för oss nya lovsångerna inte alltid lätta att sjunga med i, men tack Sara för att det var ett fantastiskt innehåll i dessa och att du ledde oss in i lovsången.

Hur ska vi nu gå vidare i Skåne och Blekinge med visionen nu när vi blivit en region i EFS riks? Det fick vi fundera över på distriktets sista årsmöte i den gamla formen och regionens första mötesplats.  Ett stort arbete har lagts ner av den gamla styrelsen som undersökt olika aspekter och försökt utröna vilka konsekvenser det får när ett distrikt blir region i EFS riks. Gårdarna, där distriktet äger 25 %, vill EFS riks helst inte vara delägare i. Testamenten till distriktet kan bli svåra att hantera om inte distriktet finns kvar. Likaså pensionsavsättningar till äldre medarbetare och det kapital distriktet förvaltar har bidragit till att distriktet med nuvarande organisationsnummer finns kvar. Valberedningen hade förberett och föreslog lämpliga kandidater som valdes in för att hantera dessa frågor och man tog ett första beslut om förändring av stadgar.

Betaniakyrkans medlemmar ordnade både för- och eftermiddagsfika samt en god och stärkande sopplunch, så att vi skulle kunna mötas ännu några timmar i den nya regionala mötesplats. Den behövs när personal är anställd av  EFS riks och all verksamhet nu är ett utskott till EFS riks. Presidiet tog plats igen och vi upplevde att här började något nytt, ett oskrivet blad. Även här hade valberedningen förberett valet av det regionala utskottet som ska godkännas av EFS riksstyrelse och därmed representera EFS riksorganisation här i EFS i Sydsverige. Delar av  ”den gamla” styrelsen valdes in på ett år. Valberedningen kommer att till nästa årsmöte lägga fram ett förslag även på fördelning av mandattiden för de olika utskottsmedlemmarna och då även föreslå nya om det behövs. Den gamla styrelsen hade verkligen arbetat igenom frågorna och besökt de olika missionsområdena för att lyssna in de olika föreningarnas syn på allt detta.  Kanske har vi som föreningar inte riktigt hängt med, men det blev många intressanta inlägg och frågor, helt enkelt en mötesplats. Det regionala utskottet betonade väldigt tydligt vikten av att arbetet med visionen i Skåne och Blekinge, vår region, är något vi gör tillsammans i föreningarna. Det utlovades fler besök i föreningarna och därför uppmanades vi att fundera över vad som ska prioriteras av gemensam verksamhet. Vi ska också i varje förening fundera över hur mycket vi vill och kan bidra med till de gemensamma kostnaderna, kanske också komma med förslag hur konfirmandlägren skulle kunna finansieras, om vi vill att de ska finnas kvar. Det är hög tid att ta upp detta eftersom det redan är anmälningar till läger flera år framåt. Det är EFS-föreningarna i Skåne och Blekinge som på regionens mötesplats beslutar om den verksamhet som vi vill ha för att visionen ska bli en verklighet i hela regionen. Det som varit gemensamma angelägenheter hittills har varit konfirmandläger, satsning på Unga vuxna, konferensen Riktad, tidningen Livsluft och den administration som behövs för allt detta. 

Det togs beslut om en budget med underskott och vi uppmanades att ge en god kollekt under psalm 720 som börjar ”Med Gud och Hans vänskap”.  Där blev vi påminda om de osedda dagar, som vi får möta med tröst, därför att Herden följer oss.  Även i stormiga tider, bland töcken och grus en skara dock skrider mot himmelens ljus……….men före går Herren.

En lång och innehållsrik dag, som gav oss många utmaningar, men också glädje, inspiration och tacksamhet för att vi får stå med i arbetet för Guds rike i EFS i Sydsverige!  Vi uppmanades att be för vår region, att vi ska få lösningar på de  problem vi möter, att vi prioriterar rätt och tar rätt beslut för framtiden!